افزایش عمر با ترک سیگار

ترک سیگار

ترک سیگار موجب افزایش عمر شما می گردد.

  • اگر شما در سن ۳۰ سالگی کشیدن سیگار را ترک کنید بطور متوسط ۱۰ سال بر طول عمرتان اضافه می‌شود.
  • اگر شما در سن ۴۰ سالگی کشیدن سیگار را ترک کنید بطور متوسط ۹ سال بر طول عمرتان اضافه می‌شود.
  • اگر شما در سن ۵۰ سالگی کشیدن سیگار را ترک کنید بطور متوسط ۶ سال بر طول عمرتان اضافه می‌شود.
  • اگر شما در سن ۶۰ سالگی کشیدن سیگار را ترک کنید بطور متوسط ۳ سال بر طول عمرتان اضافه می‌شود.

اگر شما نیز سیگار مصرف میکنید هرچه سریع تر برای ترک آن دست به کار شوید.