فارسی هاکوچک شدن مغز • فارسی ها

برچسب: کوچک شدن مغز

آتروفی مغزی یا کوچک شدن مغز چیست؟

آتروفی مغزی چیست؟ آتروفی مغزی از بین رفتن سلول های مغز به نام نورون ها و اتصال دهنده های الکتروشیمیایی آنها به نام سیناپس است. این از دست دادن سلول منجر به کوچک شدن مغز می شود و بسته به منبع و میزان آن، توانایی شناختی کاهش می یابد. آتروفی مغزی به طور طبیعی در همه انسان ها رخ می…