فارسی هاکلر • فارسی ها

برچسب: کلر

اثرات احتمالی کلر استخر بر سلامت کودکان

اثرات متعددی کلر استخرها بر سلامت کودکان دارد. با این حال، مضرترین چیز خود کلر نیست، بلکه استفاده نادرست از آن است. تمرین شنا و تفریح ​​در آب برای کودکان بسیار سالم است. با این حال، رعایت برخی اقدامات احتیاطی نیز مهم است، زیرا اثرات کلر در استخرها اگر به موقع پیشگیری نشود، می تواند بسیار منفی باشد. کلر ماده…