فارسی هاپرخاشگری • فارسی ها

برچسب: پرخاشگری

 پرخاشگری منفعل یعنی چی؟ به همراه راههای مقابله

 پرخاشگری منفعل چیست؟ رفتار پرخاشگرانه منفعل الگویی است که در آن فرد قادر به بیان صادقانه و آشکار احساسات یا افکار منفی نیست. در عوض، این کار را به روشی غیر مستقیم و ظریف انتخاب کنید. بین آنچه فردی که رفتار منفعل-پرخاشگرانه از خود نشان می دهد و آنچه انجام می دهد، گسست وجود دارد. (دانیل هال فلاوین، روانپزشک در…