فارسی هامعلولیت • فارسی ها

برچسب: معلولیت

این افراد با وجود معلولیت بسیار موفق اند

وقتی صحبت از افراد دارای معلولیت می شود، نگرش های منفی می تواند اعتماد به نفس فرد معلول را از بین ببرد. این نگرش‌های منفی می‌تواند توانمندی‌های فرد معلول را خدشه دار کند. در مطالعاتی نشان داده شده است که 25 درصد از افرادی که دارای معلولیت هستند معتقدند که جامعه‌شان توانایی های آنها را باور ندارندو اغلب این نگرش‌های…