فارسی هاقبیله • فارسی ها

برچسب: قبیله

مخفی ترین قبایل جهان را میشناسید؟

در بخش های خاصی از جهان، گروه های کوچکی از مردم وجود دارند که بومی مناطق خود هستند و به صورت قبیله ای زندگی میکنند و با بقیه کره زمین ارتباط ندارند. سنت ها، طرز لباس پوشیدن و آداب و رسوم جالب آنها احتمالاً برای هزاران سال بدون تغییر باقی مانده است. یافتن این قبیله ها آسان نیست و در…