فارسی هافناوری • فارسی ها

برچسب: فناوری

بهترین کشورهای جهان در هوش مصنوعی کدام کشورها هستند؟

 قبل از چند سال پیش، اصطلاح "انقلاب صنعتی" بیشتر به پیشرفت‌های مهندسی انقلابی مربوط می‌شد که صنعت و سایر نقاط جهان را متحول کرد. اگرچه همه کشورها در زمینه هوش مصنوعی در یک سطح نیستند، اما کشورهایی هستند که تلاش‌ها، تامین مالی، فناوری‌ها و مالکیت معنوی آنها را در صحنه هوش مصنوعی مسلط می‌کند. بدون ترتیب خاصی، این مقاله کشورهای…