فارسی هاعود ام اس • فارسی ها

برچسب: عود ام اس

بهترین کارها هنگام عود و شدت گرفتن ام اس

مولتیپل اسکلروزیس (MS) می تواند غیرقابل پیش بینی باشد. حدود 85 درصد از افراد مبتلا به ام اس مبتلا به ام اس عود کننده(RRMS) تشخیص داده می شوند که با عود های مکرر مشخص می شود که می تواند در اثر مواردی مانند خستگی، عفونت ها و بیماری ها ایجاد شود. عود ام اس می توانند از چند روز تا چند…