فارسی هاضربان قلب نابجا • فارسی ها

برچسب: ضربان قلب نابجا

ضربان قلب نابجا یعنی چی و علت آن چیست؟

ضربان نابجا تغییر در ریتم ضربان قلب است. بسیاری از افراد در مقطعی از زندگی خود آن را تجربه می کنند و همیشه نمی توان علت دقیق آن را دانست. فقط در صورتی باید نگران این اتفاق باشید که مکرر رخ دهد. ضربان قلب نابجا چیست و علت آن چیست؟ ضربان نابجا زمانی اتفاق می افتد که قلب یک ضربان…