فارسی هاسنگینی در سر • فارسی ها

برچسب: سنگینی در سر

چرا در سرم احساس سنگینی میکنم؟

به طور کلی، حس سنگینی سر مرتبط با دلایل مختلف است که می تواند نگه داشتن سر را در طول روز سخت تر کند. ممکن است احساس نیاز دائمی به دراز کشیدن یا استراحت کنید .سر که احساس سنگینی می کند می تواند نشانه بسیاری از شرایط مختلف باشد، بنابراین تعیین علت دقیق احساس سنگینی در سر می تواند چالش…