فارسی هاسدیم • فارسی ها

برچسب: سدیم

بالا بودن سدیم در آزمایش خون نشانه چیست؟

سدیم یک الکترولیت در تمام مایعات بدن است که برای عملکرد طبیعی بدن از جمله عملکرد اعصاب و عضله حیاتی است. آزمایش سدیم سطح سدیم خون و یا ادرار را اندازه گیری می کند. آزمایش خون سدیم که با نام Na هم شناخته میشود، برای تشخیص سطح غیر طبیعی سدیم، از جمله سدیم کم (هیپوناترمی) و سدیم بالا (هیپرناترمی) استفاده…