فارسی هاسجده • فارسی ها

برچسب: سجده

علت سجده کردن بر مهر چیست؟

از نظر فقهی سجده کردن بر مهر لزومى ندارد،اما شرایطی برای چیزی که روی آن سجده میکنیم بیان شده است. بلکه واجب این است که بر خاک یا سنگ یا چوب و هر چیزى که از زمین است (غیر از معدنیات و خوردنى ها و نوشیدنى ها و پوشیدنى ها) سجده کرد. در این مقاله میخواهیم درباره علت سجده کردن…