فارسی هاحیوان • فارسی ها

برچسب: حیوان

کدام حیوانات مغز ندارند؟

مغز آنقدر جزء ضروری هر حیوان زنده ای است که به سختی می توان فکر کرد که بتوان بدون آن زنده ماند. مطمئناً گیاهان و درختان مغز ندارند و زنده هستند، اما حیوانات موجودات بسیار پیچیده تری هستند. صرف نظر از این، بسیاری از حیوانات مختلف در سراسر جهان یافت می شوند که مغز ندارند اما هنوز در قلمرو حیوانات…