فارسی هابی ادب • فارسی ها

برچسب: بی ادب

با فرد بی ادب چگونه رفتار کنیم؟

بی ادبی همه جا هست—ممکن است غریبه ای در جمع حرف شما را قطع کند، همکارتان در را به روی صورتتان ببندد، یا یکی از عزیزانتان به خاطر اینکه خانه تان مرتی نیست با شما بد حرف بزند و بی ادبی کند. مواجهه با یک فرد بی ادب می تواند ترسناک باشد! در یک لحظه، نگاهی به نحوه انجام این…