مردى خدمت امام هفتم عليه السلام شكايت كرد كار بر من بسته شده و به هر كارى كه متوجه مى شوم سعى نمى يابم و به هر حاجتى مى روم مايوس مى شوم . حضرت فرمود: بعد از نماز صبح ده مرتبه اين جمله را بگو:

سبحان العظيم و بحمده استغفر اللّه و اسئله من فضله .

آن مرد مداومت نمود با اين دعا و بطور خوبى وضعش نيك گرديد.