فارسی هاگفتار درمانی • فارسی ها

برچسب: گفتار درمانی

چه علائمی نشانه احتیاج کودک به گفتار درمانی است؟

کودکان در 12 ماه اول زندگی خود موفقیت های زیادی کسب می کنند. آنها باید در 6 ماه اول حرف بزنند و تا اولین تولدشان باید اولین کلمه خود را بگویند. به عنوان والدین، طبیعی است اگر فرزندتان تا 18 ماهگی 20 کلمه هم نگوید و شما نگران شوید. نباید فراموش کنید که هر کودکی با سرعت خودش رشد می…