فارسی هاپریود • فارسی ها

برچسب: پریود

چرا در یک ماه دو پریود می شوم؟

چرا در یک ماه دو پریود می شوم؟ متوسط چرخه قاعدگی 28 روز طول می کشد اما می تواند از 24 تا 38 روز متغیر باشد. اگر سیکل قاعدگی کوتاهتر باشد، فرد می تواند دو بار در ماه پریود شود.در حالی که تغییرات گاه به گاه در چرخه قاعدگی غیرعادی نیست، تجربه چندین بار ، دو قاعدگی در یک ماه…