فارسی هاپارسیان لیزر • فارسی ها

برچسب: پارسیان لیزر

پارسیان لیزر، برش لیزر استیل

پارسیان لیزر، برش لیزر استیل لیزر در واقع باریکه‌ای از پرتوهای متمرکز نور است و می‌تواند انرژی زیادی را در یک ناحیه بسیار کوچک متمرکز کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، مواد قرار گرفته جلوی لیزر می‌سوزند، ذوب می‌شوند یا بخار می شوند و‌ باعث ایجاد سوراخی بسیار کوچک در آن می‌شود. مقداری CNC به یک لیزر اضافه کنید، دستگاهی بدست…