فارسی هاوضو • فارسی ها

برچسب: وضو

وضو جبیره ای را چگونه باید بگیریم؟

هر چیزی که هنگام وضو یا غسل مانع از رسیدن آب به سطح پوست می شود باعث وضو و غسل جبیره می گردد. جبیره احکام و شرایطی دارد که در شرایط مختلف می توان از آنها استفاده کرد. حالا این وضوی جبیره ای را چگونه باید گرفت؟ نحوه گرفتن وضوی جبیره به زبان ساده وضوی جبیره دقیقا عین وضوی معمولی…