فارسی هاوابستگی عاطفی • فارسی ها

برچسب: وابستگی عاطفی

وابستگی عاطفی چیست؟

وابستگی عاطفی یک حالت روانشناختی است که در روابط شخصی رخ می دهد، چه این وابستگی به از اعضای خانواده باشد یا یک دوست. افرادی که از نظر عاطفی وابسته هستند خود کنترلی بسیار کمی دارند و زمانی که از آن شخص دور شوند احساس ناراحتی زیادی می کنند. اگرچه ممکن است مواردی از وابستگی عاطفی موقت وجود داشته باشد،…