فارسی هاهوش هیجانی • فارسی ها

برچسب: هوش هیجانی

هوش هیجانی چیست؟اصطلاحی که زیاد میشنویم

هوش هیجانی توانایی شناسایی، درک و مدیریت احساسات است. این نه تنها شامل درک احساسات خود، بلکه همچنین درک احساسات دیگران است. علاوه بر این، هوش هیجانی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و هم یک توانایی توصیف شده است.این مقاله نگاه دقیق تری به هوش هیجانی و تاثیری که ممکن است در زندگی شما داشته باشد دارد. هوش هیجانی چیست؟…