فارسی هاهمه چیز درباره نحوه انجام تیمم • فارسی ها

برچسب: همه چیز درباره نحوه انجام تیمم

همه چیز درباره نحوه انجام تیمم

تَیَمُّم عملی عبادی است که در مواردی به جای وضو یا غسل واجب می‌شود. مراحل انجام تیمم عبارتند از: زدن کف دو دست بر خاک و کشیدن آن بر پیشانی و پشت دست‌ها. طهارت ناشی از تیمم مانند وضو و غسل است و تا زمان باقی بودن عذر تیمم، تفاوتی با طهارت ناشی از آنها ندارد. به تیمم، طهارت «تُرابیّه»…

  • خانه
  • همه چیز درباره نحوه انجام تیمم