فارسی هامکعب روبیک • فارسی ها

برچسب: مکعب روبیک

مخترع مکعب روبیک چه کسی است؟

 خالق این پازل، روبیک، استاد معماری مجارستانی به نام ارنو روبیک بود. زمانی که او مکعب را در سال 1974 اختراع کرد، مطمئن نبود که هرگز بتوان آن را حل کرد. ریاضیدانان بعداً محاسبه کردند که 43,252,003,274,489,856,000 روش برای چیدمان مربع ها وجود دارد، اما فقط یکی از این ترکیب ها صحیح است. وقتی آقای روبیک سرانجام پس از هفته…