فارسی هامعتکف کیست؟ • فارسی ها

برچسب: معتکف کیست؟

اعتکاف یعنی چی؟چه چیزهایی اعتکاف را باطل میکند؟

اعتکاف یعنی چی؟ اعتکاف یعنی اقامت کردن و ماندن در جایی و ملازم بودن با چیزی است، ولی در شرع اسلام، اقامت در مکانی مقدس به منظور تقرب جستن به خداوند متعال است. اعتکاف مخصوص دین اسلام نیست، بلکه در ادیان الاهی دیگر وجود داشته و در اسلام نیز استمرار یافته است.  معنای لغوی اعتکاف اعتکاف، مصدر باب افتعال از…