فارسی هامذهبی • فارسی ها

برچسب: مذهبی

قیامت کجا برپا میشود؟

قیامت، روزی که بنابر آموزه‌های اسلام تمام انسان‌ها به خواست الهی برای محاسبه اعمالی که در دنیا انجام داده‌اند در پیشگاه الهی جمع می‌شوند. پیش از این روز وقایعی شگفت در زمین و آسمان روی می‌دهد که به اشراط الساعه معروف است. قرآن و روایات تاکید دارند که زمان قیامت، بر کسی جز خدا معلوم نیست. چهارمین دورۀ وجودی انسان، دوران آخرت است که با واقعۀ قیامت آغاز می‌شود؛ حادثه‌ای که…