فارسی هامار • فارسی ها

برچسب: مار

با سمی ترین مارهای جهان آشنا شوید

ترسناک ترین مارها مارهایی هستند که نیش کشنده دارند – آنهایی که سم کشنده ای تزریق می کنند که در صورت عدم درمان به آرامی منجر به مرگ می شود. حالا کدام مارها سمی ترین مارها هستند؟ ابتدا، اجازه دهید کمی در مورد آن سم کشنده صحبت کنیم. سه سم سمی متمایز وجود دارد: سیتوتوکسیک، هموتوکسیک و نوروتوکسیک. سم هموتوکسیک…