فارسی هافرزندآوری • فارسی ها

برچسب: فرزندآوری

آداب فرزندآوری از نظر اسلام، چه زمانی برای انعقاد نطفه عالی است؟

اسلام برای انعقاد نطفه آداب ویژه‌ای بیان کرده‌ است و در احادیث منقول معصومین (ع) به رعایت مواردی در زمان انعقاد نطفه و همبستر شدن اشاره شده است که با رعایت آنها می‌توان قدمی موثر در داشتن فرزندان سالم و صالح برداشت. از آن‌جا که کیفیّت انعقاد نطفه و شرایط زمانی و مکانی و حالات روانی پدر و مادر بر…