فارسی هاغسل میت • فارسی ها

برچسب: غسل میت

غسل و کفن میت چه آدابی دارد؟

غُسل میت از غُسل‌های واجب است که به شستن میت مسلمان با آداب خاصی اشاره دارد. در این غسل باید مرده سه بار با آب مخلوط به سِدر، آب مخلوط به کافور و آب خالص شسته شود. در صورتی که سدر و کافور در دسترس نباشد باید میت را به آب خالص غسل داد و در صورتی که غسل او…