فارسی هاعادت ماهیانه • فارسی ها

برچسب: عادت ماهیانه

بهترین خوراکی ها برای دوره عادت ماهیانه

به نظر شما بهترین مواد خوراکی که میتوان در دوره عادت ماهیانه استفاده کرد چیست؟ قاعدگی یا پریود مجموعه ای از تغییرات ماهانه است که هر زن در بدن خود تجربه می کند. این مرحله ای است که بدن زن از طریق تخمک گذاری برای بارداری آماده می شود. یکی از تخمدان ها هر ماه یک تخمک آزاد می کند…