فارسی هاشیاف واژینال • فارسی ها

برچسب: شیاف واژینال

از شیاف واژینال چه زمانی باید استفاده کرد؟

شیاف واژینال داروی جامدی است که باید با اپلیکاتور مخصوص که بیشتر همراه با شیاف واژینال ارائه می شود در داخل واژن قرار داده شوند. بدن زن داروهای شیاف واژینال را سریعتر جذب می کند. شیاف های واژینال می توانند سریعتر از داروهای خوراکی عمل کنند. به این دلیل است که شیاف های واژن در بدن زن ذوب می شوند…