فارسی هاسوره تکاثر • فارسی ها

برچسب: سوره تکاثر

با خواندن این سوره قرآن، ثروتمند شوید

سوره تکاثر شانزدهمين سوره در ترتيب نزول می باشد و بعد از سوره كوثر نازل شده است و صدودومين سوره در چينش كنونى قرآن به شمار می آید. محتواى سوره تکاثر در مجموع نخست سرزنش و ملامت افرادى است كه بر اساس يك مطالب موهوم بر يكديگر تفاخر مى كردند، سپس هشدارى نسبت به مساله معاد و قيامت و آتش…