فارسی هاریاضی • فارسی ها

برچسب: ریاضی

آشنایی با ریاضیدان بزرگ نیلس هنریک آبل

نیلس هنریک آبل ریاضیدان برجسته ای بود که در قرن نوزدهم زندگی می کرد. فعالیتها و تحقیقات او در زمینه ریاضیات هنوز مورد تجلیل و مطالعه قرار می گیرد. میراث ابل از تحقیقات پیشگامانه او در مورد توابع بیضوی گرفته تا اثبات معروف او مبنی بر عدم امکان حل معادلات کوینتیک، میراثی است که همچنان ریاضیدانان و دانشمندان سراسر جهان…