فارسی هارنگ لباس • فارسی ها

برچسب: رنگ لباس

روانشناسی رنگ: چه رنگ هایی را باید در کجاها بپوشید و چرا؟

روانشناسی رنگ ها مطالعه این است که چگونه رنگ ها بر رفتار، خلق و خو و تأثیر شما بر دیگران تأثیر می گذارند. آیا رنگی که می پوشید واقعا می تواند بر روحیه شما تأثیر بگذارد؟ تحقیقات می گوید بله؛ رنگ کاملاً می تواند بر خلق و خو، رفتار و سطح استرس شما تأثیر بگذارد.پس در هر جا چه رنگی…