فارسی هاحضرت فاطمه • فارسی ها

برچسب: حضرت فاطمه

چند داستان شیرین از زندگی حضرت فاطمه (س)

داستان هایی از زندگی حضرت فاطمه (س) نزديكى به خدا پيامبر صلى اللّه عليه و آله از اصحاب خود سوال كرد در چه هنگام زن به خدا نزديكتر است ؟ اصحاب جواب صحيح آن را ندانستند. وقتى فاطمه عليها السلام از سوال پيامبر صلى اللّه عليه و آله با خبر گرديد فرمود: بيشترين نزديكى زن به خداوند وقتى است كه…