فارسی هابی اختیاری ادرار در کودکان • فارسی ها

برچسب: بی اختیاری ادرار در کودکان

چرا کودکم بی اختیاری ادرار دارد؟

بی اختیاری ادرار به عنوان آزادسازی غیرارادی ادرار که دو یا چند بار در ماه پس از آموزش توالت به کودک رخ می دهد، تعریف می شود.بی اختیاری در طول روز در بین دختران شایع تر است. شب ادراری در میان پسران و در بین کودکانی که سابقه خانوادگی بی اختیاری شبانه دارند، شایع تر است. بی اختیاری روزانه و…

  • خانه
  • بی اختیاری ادرار در کودکان