فارسی هابیماریهای روانی • فارسی ها

برچسب: بیماریهای روانی

شیزوفرنی ،بیماری ای که شمارا به خودش وابسته میکند!

شیزوفرنی ،بیماری ای که شما را به خودش وابسته میکند ! شیزوفرنی یا روان گسیختگی نوعی بیماری حاد است که باعث تغییرات شدید در افکار و رفتارشخص مبتلا میشود . با توجه به مشاهدات و تجربیات دراشخاص مبتلا به بیماری شیزوفرنی یا همان اسکیزوفرنی ، نتیجه گرفته شده است که بیشتر این افراد دوری گزین هستند و در ارتباطات اجتماعی…