چگونه هزینه پزشکی را از تامین اجتماعی بگیریم؟

چگونه هزینه پزشکی را از تامین اجتماعی بگیریم؟

یکی از خدمات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایامی است که بیمه شده تحت معالجه یا درمان های توان بخشی قرار می گیرد. در حقیقت بیمه شدگان تحت شرایط مشخص در مواقعی که در مرخصی استعلاجی به سر می برند غرامت دریافت می کنند. شرایط کامل استفاده از غرامت ایام مرخصی استعلاجی قانون کار و تامین اجتماعی را با هم مرور خواهیم کرد.

غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که از سوی بیمه تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود. بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند، چنان چه بر حسب تشخیص پزشک معالج، موقتا قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. برای دریافت این غرامت، بیمه شده باید این شرایط را داشته باشد:
 عدم اشتغال به کار: چنان چه بیمه شده با وجود بیماری، به کار ادامه دهد، غرامت دستمزد به وی پرداخت نمی‌شود.
 عدم دریافت مزد یا حقوق: چنان چه بیمه شده در ایام بیماری، از کارفرما مزد یا حقوق دریافت کند، بیمه تامین اجتماعی تنها خدمات درمانی را به بیمه شده ارائه می دهد و غرامت دستمزد نمی پردازد.
 قبل از شروع بیماری، رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد.
 مدت استراحت بیمه شده به تایید پزشک معالج یا شورای پزشکی بیمه تامین اجتماعی برسد.
 بیمه شده در ایام بیماری بازخرید نشده، استعفا نداده یا اخراج نشده باشد.
 در زمان و تاریخ تجویز استراحت پزشکی یا مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی بوده باشد.

محدودیت زمانی پرداخت غرامت دستمزد

برای مدت پرداخت غرامت دستمزد، محدودیت زمانی وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص بیمه قادر به کار نباشد و به موجب مقررات تامین اجتماعی، از کار افتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد. زمان محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد با توجه به وضعیت بیمه شده تابع یکی از این شرایط است:
 غرامت دستمزد از اولین روزی که فرد  بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر انجام به کار نباشد، پرداخت می شود.
 غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود، از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.
 غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.
 غرامت دستمزد بیمه شدگانی که بر اثر بیماری های عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند، در چند مورد از روز اول محاسبه و پرداخت می شود:
 در صورتی که بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد.
 بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود.
 بیمه شده در زمره جانبازان جان بر کف انقلاب اسلامی باشد.

گواهی پزشکی

بیمه شدگانی که به سبب بیماری های عادی  یا بیماری های حرفه ای و حوادث ناشی یا غیرناشی از کار، برای مدتی قادر به انجام کار نیستند، برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشکی به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشکی حسب مورد و با توجه به مدت استراحت بیمه شده، باید توسط یکی از مراجع زیر تایید شود:
 چنان چه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ۷ روز بیشتر نباشد یا در طول سال ۱۵ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود.
 چنان چه مدت استراحت بیش از ۱۵ روز در سال و کمتر از ۶۰ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد بیمه تامین اجتماعی برسد.
در صورتی که مدت استراحت بیمه شده ۶۰ روز و بیشتر در سال باشد باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.

نکات مهم در زمینه گواهی پزشکی

گواهی‌های استراحت پزشکی که در هر نوبت ۷ روز یا کمتر باشد (و جمع آن ها در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نشود) براساس گواهی پزشک معالج قابل‌قبول است. همچنین اگر مدت گواهی استراحت پزشکی در یک نوبت بیشتر از ۷ روز و حداکثر تا ۶۰ روز باشد، اعتبار آن باید به تأیید پزشک معتمد و استراحت‌های بیش از ۶۰ روز در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد. در تمامی گواهی های استراحت پزشکی باید نوع بیماری و مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و صراحت مشخص شده باشد. اگر جمع گواهی های استراحت پزشکی در طول سال از ۱۵ روز تا ۶۰ روز باشد، باید به تأیید پزشک معتمد برسد. استراحت های ایام بارداری باید به تأیید پزشک معتمد برسد. استراحت های بیش از ۶۰ روز به جز استراحت های بارداری و زایمان در طول سال باید به تأیید شورای پزشکی برسد.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری

میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان تامین اجتماعی بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری و با توجه به شرایط زیر محاسبه می شود:
 غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده متاهل یا بیمه شده ای که پدر و مادرش تحت تکفل او هستند، بر مبنای ۳/۴ (سه چهارم) آخرین مزد یا حقوق روزانه وی محاسبه می شود.
 غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده مجرد و غیر متکفل در صورتی که به هزینه بیمه تامین اجتماعی بستری شود بر مبنای ۱/۲ (یک دوم) آخرین مزد یا حقوق روزانه وی و در غیر این صورت بر مبنای ۲/۳ (دو سوم) آن محاسبه می شود.
 آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین غرامت دستمزد ایام بیماری است، از طریق تقسیم مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه وی در آخرین ۹۰ روز پیش از استراحت، بر روزهای کارکرد وی در ۹۰ روز  محاسبه می شود.

نکات مهم در  استراحت پزشکی

برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه شده باید با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر به شعبه بیمه تامین اجتماعی مراجعه کند. مدت دریافت غرامت دستمزد، جزو سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می شود. میزان غرامت دستمزد جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معادل صددرصد حقوق و مزایای زمان اشتغال آنان است.

مدارک لازم برای درخواست دستمزد ایام استراحت پزشکی و مرخصی استعلاجی

  اصل گواهی صادره از پزشک معالج برای استراحت پزشکی
  برگ تایید گواهی استراحت پزشکی توسط پزشک سازمان تامین اجتماعی (معمولا در همان برگه پزشک معالج پاراف می شود.)
  تکمیل فرم معرفی به کار از جانب کارفرما یا استعلام وضعیت
  اطلاعات گواهی استراحت پزشکی برای مرخصی استعلاجی
  عنوان و نام بیماری
  مدت بیماری و درج سرپایی یا بستری شدن بیمار (مدت استراحت پزشکی تجویز شده)
  مرتبط بودن بیماری با تخصص پزشک معالج
  مهر و امضای پزشک معالج
  زمان واریز غرامت مرخصی استعلاجی

برای واریز غرامت مدت مرخصی استعلاجی از جانب تامین اجتماعی باید مراحل زیر تکمیل شود:

  تایید استراحت تجویزی از سوی مراجع پزشکی سازمان
  تکمیل فرم معرفی به کار توسط کارفرما
  همچنین ارسال لیست حق بیمه در ماه وقوع بیماری احراز سایر شرایط قانونی
  افتتاح حساب یا معرفی حساب بانکی
  پس از طی مراحل فوق در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به عمل می آید.
منبع: خراسان
امیدواریم از مقاله “چگونه هزینه پزشکی را از تامین اجتماعی بگیریم؟” استفاده کرده باشید. تجربیات خود را در خصوص این مطلب با ما در میان بگذارید.
5/5 - (1 امتیاز)
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.