فارسی هاچگونه از خون ریزی در بیماران هموفیلی جلوگیری کنیم • فارسی ها

برچسب: چگونه از خون ریزی در بیماران هموفیلی جلوگیری کنیم

چگونه از خون ریزی در بیماران هموفیلی جلوگیری کنیم؟

چگونه از خون ریزی در بیماران هموفیلی جلوگیری کنیم؟ بیماری هموفیلی بر اثر نوعی اشکال در انعقاد خون به وجود می آید، بنابراین بیشترین علایم آن شامل خون ریزی ها غیرطبیعی است. شایع ترین علامت این بیماری، خون ریزی زیاد و غیرقابل کنترل است.اگرچه بیماری هموفیلی درمانی ندارد، اما با این حال روش هایی برای مدیریت بیماری و اجتناب از…

  • خانه
  • چگونه از خون ریزی در بیماران هموفیلی جلوگیری کنیم