فارسی هاچگونه از بیمه غرامت بگیریم؟ • فارسی ها

برچسب: چگونه از بیمه غرامت بگیریم؟

چگونه هزینه پزشکی را از تامین اجتماعی بگیریم؟

چگونه هزینه پزشکی را از تامین اجتماعی بگیریم؟ یکی از خدمات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایامی است که بیمه شده تحت معالجه یا درمان های توان بخشی قرار می گیرد. در حقیقت بیمه شدگان تحت شرایط مشخص در مواقعی که در مرخصی استعلاجی به سر می برند غرامت دریافت می کنند. شرایط کامل استفاده از غرامت…

  • خانه
  • چگونه از بیمه غرامت بگیریم؟