فارسی هاپروین اعتصامی • فارسی ها

برچسب: پروین اعتصامی

آشنایی با ۴ شاعر زن که خالق ماندگارترین آثار ادبی در ایران هستند

آشنایی با 4 شاعر زن که خالق ماندگارترین آثار ادبی در ایران هستند در تاریخ ایران شعرای زن چندانی نداشته‌ایم. سدِ فرهنگ مانع ظهور و بروز زنان در این حوضه می‌شده. اما با این حال بوده‌اند زنانی از گذشته تا امروز، که ماندگارترین آثار را از خود به جا گذاشته‌اند. زندگی نامه چند تن از این شاعران را مختصرا در…