فارسی هاپروژه های عظیم • فارسی ها

برچسب: پروژه های عظیم

رد پای پدرام امن زاده در معماری پروژه های عظیم

رد پای پدرام امن زاده در معماری پروژه های عظیم معمار و معماری واژه های نام آشنا برای بسیاری از مردم می باشند. این کلمات و اصطلاحات نه تنها در میان متخصصان، بلکه در میان مردم عادی نیز رایج بوده و هنگامی از صحبت از معمار یا معماری می شود، معمولا اکثر مردم می دانند راجع به چه موضوعی صحبت…