فارسی هاهنر سکوت • فارسی ها

برچسب: هنر سکوت

چگونه با فرزندان‌مان مذاکره کنیم؟

چگونه با فرزندان‌مان مذاکره کنیم؟ با شیوع ویروس کرونا مادرها ساعت‌های بیشتری را در خانه کنار فرزندان سپری می‌کنند. این باهم‌بودنِ بیشتر به‌معنی تعامل بیشتر هم هست؛ تعاملی که گاهی به جدل و بحث کشیده می‌شود. کودکان خواسته‌های زیادی را طی روز مطرح می‌کنند؛ باید روش تعامل و مذاکره با کودک را بدانیم تا از ایجاد تنش جلوگیری کنیم.  …