فارسی هانشانه های تجمع مایعات در بدن • فارسی ها

برچسب: نشانه های تجمع مایعات در بدن

نشانه های تجمع مایعات در بدن

نشانه های تجمع مایعات در بدن احتباس مایع در بدن انسان شرایطی شایع در دنیای امروز است. این شرایط متابولیکی به واسطه تجمع غیر طبیعی مایعات در بافت های زیر پوست یا در بخش هایی درون بدن انسان اتفاق می افتد. تجمع  مایع بیشتر در بخش های پایینی بدن، مانند پاها رخ می دهد، اما می تواند دست ها، صورت…

  • خانه
  • نشانه های تجمع مایعات در بدن