فارسی هامیانگین ساعت کار در کشورهای مختلف • فارسی ها

برچسب: میانگین ساعت کار در کشورهای مختلف

شاغلان ایرانی چند ساعت کار می کنند؟

بررسی آمارها نشان دهنده کاهش یک ساعته میانگین ساعت کار شاغلان در کشور است؛ هر چند همین میزان ساعت کاری از برخی کشورهای اروپایی بیشتر است، اما وقتی موضوع ساعت کار مفید به میان می آید، یافته ها حاکی از پایین بودن این رقم در کشور دارد. شاغلان ایرانی چند ساعت کار می کنند؟ به گزارش فارسی ها به نقل از…

  • خانه
  • میانگین ساعت کار در کشورهای مختلف