فارسی هامردگان متحرک • فارسی ها

برچسب: مردگان متحرک

واکینگ دد ،اولین سریال ساخته شده با موضوع زامبی ها!!

واکینگ دد ،اولین سریال ساخته شده با موضوع زامبی ها!! تصور کنید در یک صبح معمولی از خواب بیدار می شوید ،نگاهی به اطرافتان می اندازید و کمی بعد متوجه چیز های غیر عادی می شوید. گل های داخل گلدان پژمرده شده اند، ساعت داخل اتاقتان از کار افتاده است و بیرون از اتاق هم سکوت محض است! از جایتان…