فارسی هامتابولیسم مغز • فارسی ها

برچسب: متابولیسم مغز

کالری سوزی فعالیت های مغزی

کالری سوزی فعالیت های مغزی اگر بخواهیم از نظر فنی به این موضوع بپردازیم که آیا هر چه کار بیشتری از مغزمان بکشیم، انرژی بیشتری مصرف می کنیم ؟ جواب مثبت است اما به گفته کلود مسیر استاد روان شناختی و علوم اعصاب کانادا آن چه به عنوان یک کار ذهنی «دشوار» شمرده می شود بین افراد متفاوت است .…