فارسی هاماسک و دستکش را در فضای عمومی رها نکنید • فارسی ها

برچسب: ماسک و دستکش را در فضای عمومی رها نکنید

ماسک و دستکش را در فضای عمومی رها نکنید

ماسک و دستکش را در فضای عمومی رها نکنید از آن‌جا که احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق دستکش‌ها و ماسک‌های رها شده در فضای آزاد وجود دارد ، رعایت نکات بهداشتی در زمان جدا کردن آن ها از بدن ضروری است. افرادی که علایم شبیه سرماخوردگی دارند، بهتر است از وسایل حفاظتی برای جلوگیری از انتشار ویروس از جمله…

  • خانه
  • ماسک و دستکش را در فضای عمومی رها نکنید