فارسی هافیلم ترسناک • فارسی ها

برچسب: فیلم ترسناک

ارّه ، فیلمی که نصف بینندگانش ان را با چشم های بسته تمام کردند!

ارّه ، فیلمی که نصف بینندگانش آن را با چشم های بسته تمام کردند ! در تاریخ سینما فیلم های ترسناکی ساخته شده اند که از شدت ترس و دلهره نمی توانیم فیلم را دنبال کنیم و چشم هایمان را به ناچار می بندیم، ولی در عین حال مرغ کنجکاویمان هم ساکت نمی نشیند و مارا مجبور می کند تا…