فارسی هافواید جسارت داشتن از نظر رابرت کیوساکی • فارسی ها

برچسب: فواید جسارت داشتن از نظر رابرت کیوساکی

فواید جسارت داشتن از نظر رابرت کیوساکی

فواید جسارت داشتن از نظر رابرت کیوساکی در میان اخبار گزارشی پخش شد. کارگران عصبانی بودند گله داشتند که مالکان شرکت بی انصافی کرده اند. مدیری 45 ساله هم اخراج شده بود اما جلوی در کارخانه از نگهبانان التماس می کرد تا به او اجازه دهند با مالکان شرکت حرف بزنند. دوربین بر التماس مدیر اخراجی تمرکز کرده بود تا…

  • خانه
  • فواید جسارت داشتن از نظر رابرت کیوساکی