فارسی هاعکس پلاکی که حاج قاسم به دخترش داد • فارسی ها

برچسب: عکس پلاکی که حاج قاسم به دخترش داد

ماجرای پلاکی که حاج قاسم سلیمانی در سوریه به دخترش داد

ماجرای پلاکی که حاج قاسم سلیمانی در سوریه به دخترش داد ماجرای پلاکی که حاج قاسم سلیمانی در سوریه به دخترش داد.این پلاک را اولین‌بار که با هم به سوریه رفتیم به من دادید و گفتید بابا اینو به همراه داشته باش تا اگر اتفاقی برایمان افتاد، بدانند تو دختر من هستی... سکوت کردم و گفتم یعنی با هم شهید…

  • خانه
  • عکس پلاکی که حاج قاسم به دخترش داد